مهرجویی به ما «خر» هم بگوید به او علاقمندیم

از این مصاحبه خوشحال شدم و با خواندن آن متوجه شدم که مهرجویی فردی شفاف است و این گفت و گو نیز موید شفافیت این کارگردان است.