فرهنگ ایرانی مورد تهاجم موذیانه است

رضا شیبانی اصل گفت: فرهنگ ایرانی در آذربایجان مورد هجمه موذیانه قرار گرفته است و متاسفانه در چنین شرایطی از بزرگمردانی چون مرحوم دکتر عیوضی که برای ایران از جان مایه گذاشتند، غفلت شد.

منظومه «آتشکده» روایتی از ماجرای عاشورا

«گریبان چاک کردن» آسمان و «سربرهنه بیرون آمدن» خورشید و تشبیه آفتاب در سرخی فلق به «سر یحیی در تشت خون» حکایت از زیرکی شاعر دارد. شاعر به طور غیر مستقیم در حال تداعی اتفاقی است که در روز عاشورا خواهد افتاد.