چرایی بازگشت اخوان به سیاه‌چال‌های مصر

رهبران اخوان که تصور ایجاد حکومت اسلامی سنی را در سر می‌پروراندند با اشتباهاتی که مرتکب شدند دوباره به زندان‌های مصر بازگشتند.