طنز: بچه‌ها فقط با «نرمش» قهرمان نشدند

به سراغ «کدخدا» رفتند تا به «ده» راهشان دهند!
خانه هردوشان تنگ است
معمر و مرسی