مگر با تغییر رئیس جمهور هویت ما هم عوض می شود‎؟

مدتی بود به دلیل مشغله شغلی صفحات این روزنامه را ورق نزده بودم. به سمت آن رفتم و آن را ورق زدم و آهی کشیدم که یک روزنامه حرفه ای که با خرج بیت المال منتشر می گردد به یک روزنامه زرد و مبلغ گفتار و کردار های غربی تبدیل گشته.