برای روز «قلم» که امسال هم بی‌صدا گذشت

قلم، سمبل تفکر و آگاهی بشر است، مقسّم دوران تاريخ و ماقبل تاريخ و حافظ علوم و دانش‌هاست، پاسدار افکار انديشمندان، حلقه اتصال فکري عالمان، و پل ارتباطي گذشته و آينده بشر است؛ و حتي ارتباط آسمان و زمين نيز از طريق لوح و قلم حاصل شده و با قسمی که خداوند در قرآن به قلم یاد کرده، می‌توان برای آن یک جایگاه الهی متصور بود. جنگ جویان با افتخار به شمشیر خویش قسم می خورند، و نویسندگان و اهل قلم به سلاحی که خداوند آن را عزیز شمرده است.