انقلاب، فقط راهپیمایی نیست! +صوت

برخی شناسنامه‌ها را دستکاری می‌کنند و برخی هم با اصرار به جبهه می‌روند، اما برخی هستند که نمی‌توانند راهی بیابند. برخی از این‌ها یک گروه تشکیل می‌دهند و کارهای روی زمین‌مانده‌ی رزمنده‌ها را انجام می‌دهند. مثلاً می‌روند زمین‌های گندم و جو آن‌ها را درو می‌کنند و می‌کوبند و می‌آورند در انبار منزلش خالی می‌کنند و این‌ها هم اینگونه کمک به جبهه می‌کنند.