جدول آمار تکان دهنده واردات کشورهاي اسلامي از اسرائيل

«مؤسسه پژوهش هاي توسعه اقتصادي در جهان عرب» براي اثبات ادعاي خود، به آمار رسمي صادر شده توسط مرکز آمار اسرائيل استناد کرده است.