کتاب «الاسلام» منتشر شد

کتاب الاسلام حاصل بازنویسی و گردآوری نشریه‌ الاسلام است که حدود ۱۱۰ سال پیش در شهر اصفهان منتشر می‌شده است.