زنان معلقه؛ شکسته‌دلان نیازمند حمایت

احساس تنها بودن در یک جامعه شلوغ، نبود اطمینان از آینده، تامین اقتصادی، اجتماعی، روانی و احساسی از آسیب‌هایی است که زنان معلقه را تهدید و به تدریج زمینه انحراف آنها را فراهم می‌کند و به رغم اینکه زن می‌تواند پس از گذشت مدتی از مراجعت نکردن شوهر خود، از نظر قانونی از او جدا شود، ممکن است تن به ازدواج مجدد ندهد؛ چرا که در برخی مواقع شوهر اول بازمی‌گردد و موجب از هم پاشیدگی زندگی زن را فراهم می‌کند.