آیا کار زنان خانه‌دار ارزش‌گذاری می‌شود؟

رهبر معظم انقلاب همچنین بر وظیفه مهم دولت در قبال این وظیفه سنگین زنان خانه‌دار نیز تاکید می‌کنند و می‌گویند: « آن وقت همین جا وظیفه‌ای بر دوش دولت است. باید به آن خانم‌هائی که حالا به هر دلیلی، به هر جهتی، با هر ضرورتی، کار تمام‌وقت یا نیمه‌وقت را قبول کرده‌اند، کمک بشود تا بتوانند به مسئله‌ی مادری برسند، به مسئله‌ی خانه‌داری برسند.»

نحوه و شرایط بیمه بازنشستگی زنان‌خانه‌دار

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی شرایط بیمه بازنشستگی زنان خانه‌دار و انواع مدل‌های بیمه بازنشستگی این گروه را تشریح کرد.

زنان خانه‌دار بیمه می‌شوند

خانه داری در ایران به عنوان یک شغل شناخته نشده است و اولین چالش‌های طرح بیمه زنان خانه‌دار از همین نقطه آغاز می‌شود. دراین شرایط برقرار کردن بیمه مستمری طبق نظام‌های بیمه‌ای موجود برای آنان مشکل است، چرا که بر اساس آن باید برای فرد بیمه شونده، کارفرمایی معرفی شود.