کرامت بربادرفته زنان و اشتغال‌کاذب در مترو

حضور پررنگ مردانی که از این قشر ضعیف سوء استفاده می کنند را هم نباید نادیده گرفت. افرادی که با در اختیار دادن کالا و گرفتن سفته این زنان را راهی واگن های مترو می کنند.