چهار روش آسان برای تشخیص عسل طبیعی

تشخیص عسل طبیعی از مصنوعی یکی از دغدغه های مهم علاقمندان به عسل بوده است.

«ابراهیم ادهم» و زنبور جهش یافته

ابراهیم ادهم گوید: وقتی طعام می‌خوردم. زنبوری در آمد و پاره‌ای از آن بربود. دنبال او شدم تا ببینم کجا خواهد برد! در خرابه‌ای رفت و آنجا عصفوری بود کور. چون آواز زنبور شنید، دهان بگشاد. زنبور همان لقمه در دهان او نهاد.