عکس: سواری مرد انگلیسی از زن بنگالی

عکس مربوط به دوران استعمار هندوستان، سال 1903 است: