حضرت آقا یارانی مثل شهید تهرانی مقدم می‌خواهند

زینب تهرانی مقدم دختر شهید تهرانی مقدم گفت: پدرم می‌گفت من می‌توانم مثل خیلی‌های دیگر پشت میزنشین بشوم.دیگران به من احترام گذاشته و عصر هم با عزت و احترام روانه خانه‌ام بکنند. اما می‌روم سراغ کاری که کسی نمی‌تواند انجام دهد.