اولین پس‌لرزه‌ بازداشت سلطان پتروشیمی

به نظر می‌رسد مدیرعامل معزول ساتا قربانی اعتماد به برخی اعضای خوش‌ظاهر شبکه قدرتمند سلطان بازار پتروشیمی شده و هزینه زیاده‌خواهی آنان را پرداخته است.