زاینده رود فردا به اصفهان می‌رسد

سر انجام انتظارها به سر آمد و برای آبرسانی به زمین‌های کشاورزی منطقه شرق اصفهان برای انجام کشت پاییزه، خروجی آب از سد زاینده‌رود در روز ۱۲ آبان‌ماه به سمت زاینده رود به راه افتاده است.