پرونده 15هزارکیلویی برنج روی میزتعزیرات

مدیر کل سازمان تعزیرات حکومتی استان قم از تشکیل پرونده قاچاق 15 هزار کیلوگرم برنج خبر داد.