حذف نظام دادسرایی اشتباه بود

معاون سازمان قضایی نیروهای مسلح با بیان اینکه با تصویب و اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید نظام قضایی ما به وضعیت پیشین، باز می گردد، گفت: ضرورت تدوین این قانون خلائی بود که با تغییر در نظام دادسرایی ایجاد شده بود.

کاهش 27درصدی نرخ جرم در نیروهای مسلح

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان تهران با بیان اینکه نرخ کاهش جرم در کشور یک نرخ شناور است، گفت: نرخ جرم در سازمان قضایی نیروهای مسلح 27 درصد کاهش داشته است.

اقتدار قضایی با تهدید شکل نمی گیرد

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: با اجرای دقیق قانون، فرد خطاکار را مجازات کنیم؛ اقتدار قضایی با تهدید و بدرفتاری شکل نمی‌گیرد.