سالنامه تخصصی پایداری اسلامی منتشر شد

سررسید تخصصی در حوزه بیداری اسلامی با نام سالنامه پایداری اسلامی منتشر شد.