افخمی: آوینی خودشیفتگی را کنار گذاشت

کارگردان فیلم «عروس» در ادامه بیان کرد: در مستندهای روایت فتح نیز یک تفاوت وجود دارد این تفاوت به تعبیر خود او نزدیک است. شهید آوینی به روح اتفاق در جبهه نزدیک می شود و آن را کشف می کند. به طوری که حتی برخی گمان می کنند گویا او فقط دوربین را روشن کرده است. وی خیالات را کنار گذاشته و آنچه را که در جبهه ها بوده کشف می کند. شهید آوینی خودشیفتگی را کنار می گذارد و روح جبهه را نشان می دهد.