سامر العیساوی آزاد شد

سامر العیساوی که از 9 ماه گذشته دست به اعتصاب غذا در زندان‌های اسرائیلی زده است، آزاد شد.