سبد کالایی، توأم با تناقض‌گویی و استعفا

حسن يونس سينكي، معاون بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت كه به نوعي مسئول اصلي اجراي اين طرح در دولت است استعفاي خود را به وزير صنعت، معدن و تجارت تقديم كرد. پيگيري مهر حكايت از اين دارد كه وي پس از استعفا ديگر در دفتر كار خود در معاونت بازرگاني داخلي وزارت صنعت، معدن و تجارت حاضر نشده