درخواست ستاد «خیزش مستضعفین» از جلیلی

آحاد ملت فهیم ایران اسلامی برای تحقق مطالبات خود بر محور اصول مترقی قانون اساسی و پیشبرد گفتمان «مقاومت و پیشرفت» به دکتر سعید جلیلی را خواهند داد.

«خیزش مستضعفین» اعلام موجودیت کرد

در منشور انتخاباتی ستاد خیزش مستضعفین آمده است: احیای هر چه بیشتر روحیه انقلابی و جهادی در عرصه کشورداری و تمرکز بیشتر بر نقاط مثبت دوره اخیر، بیش از هر فرد دیگری، با حضور «سعید جلیلی» در راس سکان مدیریتی کشور اتفاق خواهد افتاد.