کجایی مخولو؟

بگذار تلویزیون ما حسرت نداشتن شبکه فوتبال را بخورد و همه ثابت کنند «اعدام فرعون» یک حرکت افراطی دور از تعقل بوده است و خبرنگاران ما همین که بتوانند فوتبال و جام انساندوستانه را گزارش کنند کافی است و اصلا به جهنم که مفسرین ما بعد از زدن ناوگان آزادی، توی تحلیل هایشان جام جهانی را فراموش کنند و یادشان برود دو هفته بعد از زدن ناوگان آزادی جام جهانی شروع می شود و دیگر هیچ کس هوس فکر کردن به غزه را نخواهد کرد.

پایتخت یک رسانه

امید، تلاش و جنگندگی از ویژگی های خانواده پایتخت است. کسانی که علی رغم دست و پنجه نرم کردن با مشکلات مختلف با تسلیم شدن در برابر یاس و ناامیدی و غوطه ور شدن در ناشکری به مشکلات دامن نمی زنند. خانواده های پایتخت با وجود مشکلات زیاد نشاط خود را از دست نمی دهند چون همواره با توکل بر خدا دست خود را بر زانو زده و یاعلی گویان بلند می شوند.

دولت اعتدال در چنگال منتقدین بی‌سواد و افراطی

چرا دولت مدعی صداقت و اعتدال با برداشتن هر قدمی خواهان همصدا شدن منتقدین و موافقین افعال دولت است و هرگونه انتقادی را دشمنی با حرکات دولت فرض کرده و منتقدین را افرادی خاص می‌داند؟

پیروزی «روحانی» سند پیروزی ماست

کاغذها که به صندوق وارد می شوند، نامشان که بیرون می آید بازی را تمام شده می دانند و آماده سر دادن هلهله، اما هنوز نفهمیده اند رقیبشان اهل بازی نیست که اگر بود همان چهار سال پیش بازیشان می داد. رقیب جدی تر از این حرفهاست و سیاست برایش عین دیانت است و دیانت از لهو و لعب و لغو و بازی به دور، پس بازی نمی کند و آرام و نجیب، انتخاب جمهور مردم را شکرگزار است.