کاهش 3 درصدی برداشت از سدهای کشور

از ابتدای سال آبی جاری تاکنون حجم آب برداشت‌شده از مخازن سدهای کشور سه درصد درمقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته کاهش یافته است.