سرانه مطالعه روی میز «مناظره»

دولتمردان، نمایندگان مجلس، ناشران و نویسندگان این هفته در رابطه با «سرانه مطالعه در ایران» مناظره می کنند.