تشدید برخورد با مشمولین غایب خدمت اجباری

معاون احضار و اعزام سازمان وظیفه عمومی ناجا، گفت: قانون طرح تشدید برخورد با مشمولان غایب و اعمال محدودیت ها و محرومیت های اجتماعی را در دستور کار داریم.

جزییات خرید خدمت سربازی مشمولان غائب

جانشین سازمان وظیفه عمومی با اشاره به جزئیات چگونگی ثبت درخواست پرداخت جریمه نقدی غیبت سربازی، چگونگی ثبت درخواست مشمولان خارج از کشور، سربازان فراری و… را اعلام کرد.