زادگاه روحانی تغییر نام می‌دهد؟

مسئول ثبت احوال شهرستان سرخه در پیشنهادی خواستار تغییر نام این شهرستان جدید التاسیس به نام سور شد.