گسترش برده داری نوین در اروپا

برده داری نوین و تجارت انسان در قاره اروپا به شکل خطرناک و هشدار دهنده ای روبه افزایش است.