از سرو قلیان تا جولان طعم‌های ویژه آن‌ور آبی 

این روزها تفریح اکثر جوان های ایرانی حضور در سفره خانه ها و بازی با دودهای غلیظ قلیان هایی شده که با هر کام آن، خود را یک قدم به بیماری هایی همچون سرطان نزدیک می کنند.

پدیده نوظهور «فیلم‌های بیمارستانی»

فیلم‌های بیمارستانی به عنوان پدیده‌ای نوظهور به ترسی مشترک بین تمام بیمارانی تبدیل شده که برای انجام خدمات پزشکی به مراکز درمانی مراجعه می‌کنند.