عاملی:ارتقاء سواد اینترنتی الزامی است

دکتر سعید‌رضا عاملی، با بیان اینکه توانایی بیشتر از 75 درصد کاربران ایرانی اینترنت تنها منحصر به جستجو در اینترنت است گفت: سواد اینترنتی، سطح جدیدی از سواد عمومی، حرفه‌ای و تخصصی محسوب می‌شود که ضرورتی الزامی برای انتقال به دوره جدید زندگی است.