ابتکار مصنوعی عربستان برای رشد علمی

مسئولان کشور عربستان امروز به استادان برتر علمی در آمریکا پیشنهاد داده اند تا نام این کشور را در مقاله خود ذکر و در مقابل آن پول دریافت کنند.

3 کشوری که مقصد اصلی نخبگان هستند

در حال حاضر نخبگان ما در 3 کشور آمریکا، کانادا و انگلیس هستند که ما با این کشورها رابطه سیاسی نداریم که این امر موجب شده است که ایجاد ارتباط با این نخبگان به راحتی صورت نگیرد.