نقش حامد زمانی ها در مسیر حل یکی از مسائل پیچیده هستی!

اثر وجودی امثال مجید شهریاری ها در علم، حامد زمانی ها در موسیقی، شیخ بهایی ها در حوزه های علمیه و در مقیاس های بزرگتر و متکاملتر امثال حضرت روح الله در سیاست و عرفان و جهاد؛ (با وجود تفاوت های وسیع در توانمندی و اثر وضعی این قبیل افراد در سطح جامعه)، از این جنبه ذی قیمت است که همه در راستای این حقیقت وجودی گام بر می دارند که می شود تعارض ساختگی هنر و مذهب را حل کرد و حسینیه هنر داشت.

آیا مردم ما را از پشت خیمه ها برگرداندند؟

در هر سه فراز انتخاباتی 76، 84 و 92 با وجود تفاوتهای اندکی، مردم از یک الگوی قابل دفاع، عینی و کاملا ملموس برای گزینش دولتمردان استفاده کرده اند که آن را می توان در گزاره های کلی «مخالفت با روند تجربه شده پیشین در دولت قبل» و «احساس ناکارآمدی و دلزدگی از جریان حاکم بر دولت و بالطبع ادامه روند توسط منسوبین به آن» خلاصه کرد