وصف اصفهان و زنده‌رود در سفرنامه ناصر خسرو

این روزها که خاطر اصفهان و اهل آن و هر کس که دل در گرو مهر این دیار دارد، با مُردن زنده رود فسرده حال گشته است، برخی از سر بی مِهری یا تعصبات قومی سخنانی بر زبان می آورند و یا مطالبی می نویسند که دل دوستداران دیار زاینده رود و خطّه سرفراز سپاهان را بیش از معضل خشکی زاینده رود به درد می آورد. اینکه چرا در کویر کشت و کار می شود؟!!

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.