مادر حسن حبیبی مانع مذاکره با عراق شد

نمی‌دانم دکتر حبیبی به چه بهانه‌ای از رئیس جمهور وفت خواسته است که او را از این ماموریت معاف کند. ولی اگر دلیل واقعی‌اش را گفته باشد. حتما رئیس جمهور هم مانند من، اول شوکه شده …