درگذشت شاعر بچه‌های سوریه

سلیمان عیسی، ادیب سوری و معروف به «شاعر بچه‌ها» در این کشور درگذشت.