انسان‌گرایی ویژگی مشترک ادیان است

معاون فرهنگی، ارتباطات و بین‌الملل مؤسسه دارالحدیث قم گفت: مباحث مربوط به حقوق طبیعی انسان دارای مؤلفه‌های مشترک در تمامی ادیان توحیدی است و انسان‌گرایی اصیل، ویژگی مشترک تمام ادیان است.