همایش مادری؛سرآغازی برای گفتمان‌ فرزندآوری

ضرورت برگزاری این همایش آشنا کردن مادران با نقش‌های مادرانه و ایجاد انگیزه در مادران نسل جدید برای فرزندآوری است.