سناتوری از ايالت نبراسکا، نه سناتوری از اسرائيل

به نوشته مقاله واشنگتن پست، چاک هیگل تنها به خاطر درخواست براي سياست «بي‌طرفانه‌تر» امريکا در قبال تل‌آويو مورد انتقاد حاميان اسرائيل است و از ديدگاه برخي حاميان رژيم تل آويو، سياست «بي‌طرفانه‌تر» به مثابه حمايت کمتر هيگل از رژيم اسرائيل تلقي مي‌شود. همچنين، اين روزنامه امريکايي يادآور مي‌شود که هيگل به دليل بيان اين جمله که «او سناتوري از ايالت نبراسکا بود، نه سناتوري از اسرائيل» هدف انتقاد مخالفان است.