سوءاستفاده جنسی از کودکان در شبکه حقانی

ریاست امنیت ملی افغانستان با اشاره به دستگیری یکی از اعضای «شبکه حقانی» که قصد ترور فرمانده پلیس «خوست» افغانستان را داشت، اعلام کرد این نوجوان در زمان آموزش بارها توسط فرماندهان شبکه حقانی مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته است.