پتروشیمی‌های گازی، پرسودترین صنایع کشور

میزان سوددهی پتروشیمی‌های گازی تولید کننده اوره-آمونیاک و متانول در سال 91 با خوراک 3 سنتی بین 211 تا 458 درصد بوده است و در صورت افزایش قیمت خوراک گاز به 13 سنت به 76 تا 222 درصد خواهد رسید. در حالی که پرسودترین صنایع کشور در مدت مشابه بین 46 تا 85 درصد سود داشته‌اند.