مجله‌ فرهنگی‌تحليلی سوره‌‌اندیشه منتشر شد

هفدهمين شماره از مجله سوره انديشه ويژه‌ مهر و آبان 93، حاوي مقالات و گفتگوهايي پيرامون «کار، مسئله‌ي کارآمدي و نسبت اداره و سياست» امروز روي کيوسک‌هاي مطبوعاتي قرار گرفت.