خاندان‌حریری و بزرگ‌ترین زمین‌خواری تاریخ لبنان

درحالی که موضوع فساد مالی خاندان رفیق حریری در احداث پروژه “سولیدر” بیروت در رسانه‌های لبنان به عنوان بزرگ‌ترین زمین خواری تاریخ این کشور مطرح است، خسارت انصراف حریری‌ها از احداث پروژه ای مشابه در اردن را ولی‌عهد امارات پرداخت می‌کند.