فراخوان نخستین سوگواره سراسری عکس شیرخوارگان حسینی

نخستین سوگواره سراسری عکس را با موضوع همایش «شیرخوارگان حسینی» که در نخستین جمعه ماه محرم طی ده سال گذشته برگزار شده است را برپا کند.