تقدیر از بسیج سازندگی در اقتصاد مقاومتی

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: امروز دچار رکورد و تورم هستیم و راه حل های آن محدود است و بسیجیان در صحنه آمدند و کارهای ارزنده و ماندگاری انجام دادند.