فهم راهبردی از علت توهین‌های غرب

زمانه‌ی ما زمانه‌ای است که با ساختن تصویر ذهنی، هم در جنگ سخت، فتح خاک می‌کنند و هم در جنگ نرم، فتح قلب.

نسخه‌های درون‌زا برای اقتصاد ایران

كم‌ترین خسارت پیروی از الگوهای عاریتی آن است كه یك جامعه هیچ‌گاه نخواهد توانست از دایره‌ی تقلید علمی خارج شود و پیشرو باشد. این جامعه نمی‌تواند زادگاه نظریات باشد؛ چراكه چشم محققان آن همیشه به دهان صاحب‌نظران خارجی است تا مفاهیم جدید و روش‌های نوین اداره‌ی امور را از ایشان فرابگیرند و در دانشگاه‌های خود ترجمه كنند و در مراكز سیاست‌گذاری به‌كاربندند.

پربحث‌ترین

Sorry. No data so far.