برگزاری‌نشست گذار به علوم سیاسی‌اسلامی

اولین پیش‌نشست همایش گذر از علوم سیاسی غربی به علوم سیاسی اسلامی برگزار می‌شود.