رئیس جمهوری آتی عالم علوم انسانی باشد

مسئله کارآمدی در شرایط امروز جهان و در شرایطی که کشور ما در آن قرار گرفته، اتفاقاً از چشمه علوم انسانی خواهد جوشید؛ یعنی تمام مشکل ما این است که نظام کارشناسی خودی و نظام کارشناسی فعال و نظام کارشناسی درونی شده در بدنه اجرایی کشور نداریم. چرا نظام کارشناسی نداریم. چون علوم انسانی فعال و زیر بار نیست.

برف روی کاج‌ها تکراری و خسته کننده

این فیلم، فیلم طبقۀ متوسط بالای‌ شهرنشین است که به‌شدت ارزش‌ها، ساختارها و روابط موجود در زندگی و مسائل طبقۀ متوسط پایین و طبقۀ کارگر در ایران را مورد بی‌توجهی قرار داده است.

فرهنگ‌مان در حال انقراض است

مشکل اصلی رواج سبک زندگی آمریکایی است که سبب نفی تنوع های فرهنگی در جهان می شود و در این میان مشکل ما جریان و اندیشه ای است که یکسان سازی سبک زندگی را دنبال می کند؛ باید جایگاه خانواده احیاء شود.