نبود قزوه در ایران لطمات زیادی را به ما زد

قزوه بسیاری از غبارهای فراموشی که بر سیمای شعر و ادبیات فارسی در این دو کشور نشسته بود پس زد و زیبایی ها و توانایی های ادبی ما را دوباره نشان داد اما به همان اندازه نبود قزوه در ایران لطمات زیادی را به ما زد.